VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Iva Šmídová)

pro prodej produktů a služeb na webu www.ivasmidova.cz
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-booku (elektronické knihy) a online kurzu přes webové rozhraní www.ivasmidova.cz, které provozuje Iva Šmídová, Volavkova 13,  Praha 6, Česká republika, IČ 46454721 a EFE Group s.r.o., Smrčinská 3270/14, Praha 5 Smíchov, 150 00, IČ 28245091.
2. Nákup e-booku a online kurzu probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.ivasmidova.cz souvisí.
3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než e-book nebo online kurz koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním e-booku nebo online kurzu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:
Obsah VOP:
I.               Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II.             Důležité pojmy (definice)
III.            Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
IV.           Cena e-booku a online kurzu a platba
V.             Dodací podmínky
VI.           Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
VII.          Odstoupení od Kupní smlouvy
VIII.        Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX.            Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X.             Závěrečná ustanovení
 
II. Důležité pojmy (definice)
1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je: Iva Šmídová
IČ: 46454721
DIČ: jsem neplátce DPH
S místem podnikání: Volavkova 13, Praha 6,  162 00
Zapsaný v živnostenském rejstříku
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@ivasmidova.cz
2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.ivasmidova.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí e-book nebo online kurz. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.
3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČ, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.  
4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Kupující objednává e-book nebo online kurz přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
2. POPIS E-BOOKU A ONLINE KURZU. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného e-booku i online kurzu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k e-booku nebo online kurzu poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
3. OBJEDNÁNÍ E-BOOKU A ONLINE KURZU. Pro objednání e-booku nebo online kurzu přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.
O obdržení objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.
IV.Cena e-booku a online kurzu a platba
1. CENA E-BOOKU A ONLINE KURZU. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena e-booku i online kurzu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru e-booku a online kurzu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.
2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u e-booku a online kurzu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu e-book nebo online kurz dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám e-book nebo online kurz dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
- Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1–2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a e-book nebo online kurz co nejdříve dodán.
- Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).
- Online bankovním převodem (platba se provede ihned).

- Platba na splátky: zvolenou platbou na splátky se kupující zavazuje uhradit všechny uvedené splátky. Pokud nebude některá ze splátek řádně uhrazena, kupující s okamžitou platností ztrácí nárok na zakoupené materiály nebo obsah. 

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
 s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
 bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému 
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých. V případě objednávek ze zahraničí se kupní cena hradí v Eurech.
5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.
Po přijetí platby vám vystavím fakturu, kterou u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
E-book není možné hradit formou splátkového kalendáře, online kurz je možné hradit formou 2 splátek.
V. Dodací podmínky
1. ZPŮSOB DODÁNÍ:
a) E-BOOKU - E-book ve formátu pdf bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.
b) ONLINE KURZU – Ihned po úhradě platby za online kurz budou na váš e-mail odeslány přístupové údaje do členské sekce webu, kde celý kurz probíhá.
2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude e-book nebo online kurz dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude e-book nebo online kurz dodán obratem po provedení a spárování platby.
3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu (e-booku, online kurz) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.
4. Po dodání e-booku nebo online kurzu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, či spouštět videa na internetu (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
1. Digitální obsah (e-book nebo přístupy do online kurzu) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a navíc otevřít a přehrát videa v případě online kurzu. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí e-booku a spuštění online kurzu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. E-book i online kurz slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v e-booku nebo online kurzu. 
VII. Odstoupení od kupní smlouvy
1.Uzavřením objednávky se vzdáváte práva na odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 90ti dnů. Protože mi však maximálně záleží na vaší spokojenosti máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy odstoupit od této smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu (garance spokojenosti), pokud e-book nebo online kurz nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na e-mail info@ivasmidova.cz, nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím, pokud možno, i doklad o koupi e-booku nebo online kurzu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký e-book nebo online kurz jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na info@ivasmidova.cz, nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP.
3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.
4. Je-li Vám společně s e-bookem nebo online kurzem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
3. Jako Prodávající vám odpovídám, že e-book ani online kurz při převzetí nemají vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že e-book i online kurz byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí e-booku nebo online kurzu.
4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu e-booku nebo přihlašovacích údajů k online kurzu za nové anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového e-booku nebo přístupových údajů k online kurzu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový e-book nebo přihlašovací údaje k online kurzu bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru e-booku a online kurzu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím e-booku nebo online kurzu věděli, že e-book nebo online kurz má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením e-booku nebo online kurzu.
6. Pokud vám nebyl e-book nebo přihlašovací údaje k online kurzu dodány v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam, u Gmailu složku Promoakce. Pokud ani tam e-book nebo přihlašovací údaje k online kurzu nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu info@ivasmidova.cz, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP.  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@ivasmidova.cz.
2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).
X. Závěrečná ustanovení
1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 4.

4. Reference uvedené na mých platformách, sociálních sítích i www pochází jen od mých klientů. Ověření provádím ve fakturačním systému nebo e-mailové databázi.

5. Autorská práva - všechny placené produkty, výzvy zdarma a zpracované materiály jsou mé duševní vlastnictví. Šíření zdarma bez uvedení autorství je zakázáno. V případě zjištění, že jste přístupy do placeného kurzu poskytli další osobě (byť jen jedné), hrozí vám pokuta ve výši 100 000 Kč.
6. Tyto VOP jsou účinné od 13. 04. 2023.